20 éves az Optimum Szemészet

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A Premed Pharma Kft. (a „Szervező”) 2020. október 1-je és december 31-e között promóciós játékot szervez az Optimum Szemészet azon páciensei (a „Résztvevő”) részére, akik a marketing hírlevélre feliratkoznak.

A játékban az Optimum Szemészet kifejezetten erre gyártott nyereményszelvényével lehet részt venni, amelyet a jelen játékszabályzat által közöltek alapján szükséges kitölteni.

Mit kell tennie a játékban résztvevőknek?

  • A páciens igénybe veszi az Optimum Szemészet valamely térített vizsgálatát, kezelését vagy beavatkozását 2020. október 1-jét követően. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nevét és e-mail címét a Szervező egy marketing adatbázisba rögzítse, a feliratkozókat szegmentálja (kategorizálja), nyereményjátékokról, aktuális szemészeti ajánlatairól és az Adatkezelővel kapcsolatos egyéb hírekről). A hozzájárulást az Optimum Szemészeten kapott nyereményszelvény kitöltésével tudja a páciens megadni.
  • A Résztvevő a valamennyi szükséges adattal kitöltött nyereményszelvényt leadja az Optimum Szemészeten (1124 Budapest, Fodor utca 77.) az erre kijelölt dobozba, így a páciens adatai bekerülnek a gyűjtőládába.
  • Az adott hónap utolsó napjáig (vagyis október 31-ig, november 30-ig és december 31-ig) a kitöltött nyereményszelvényt leadó Résztvevők között a Szervező a hónap nyertesét kisorsolja.

Milyen gyakran történik a sorsolás?

Mindig az adott hónapban kezelt páciensek szelvényei vesznek részt az adott havi sorsolásban. A havi sorsolásra a tárgyhónapot követő első munkanapon kerül sor. A játék lezárását követően a promóció időtartama alatt bedobott összes szelvény automatikusan részt vesz a fődíjak sorsolásán. A fődíjak sorsolása 2021. január 5-én esedékes.

Mit lehet nyerni?

Októbertől-decemberig minden hónapban kisorsolásra kerül egy 12 szeletes torta, valamint egy könyv. A promóciós időszak lezárultát követően 2021. január 5-én kisorsolásra kerül a három fődíj: egy kétszemélyes, belföldi wellness hétvége, egy kétszemélyre szóló vacsora, valamint egy doboz pezsgő.

Hány nyertest sorsolunk?

Minden hónapban egy Résztvevő szelvényét sorsoljuk ki, valamint a promóciós időszak lejártával három Résztvevő leadott szelvénye kerül kisorsolásra, mely során a nyeremény a három fődíj egyike lesz.

Játék kezdete: 2020. október 1.

Játék vége: 2020. december 31.

Játék célja: A marketing hírlevélre feliratkozó Résztvevők, az Optimum Szemészet fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezett promóciós játékon vesznek részt, amelyen havonta kisebb és a promóció lejártát követően három főnyeremény kerül kisorsolásra.

Jelentkezés menete: Az Optimum Szemészeten (1124 Budapest, Fodor utca 77.) egy nyereményszelvény kitöltésével, a Résztvevők a marketing hírlevélre feliratkoznak a nevük, telefonszámuk és az e-mail címük megadásával és a kitöltött nyeremény szelvényt az erre a célra kijelölt gyűjtődobozba bedobják.

A promóciós játék a Szervező által akármikor, azonnal hatállyal, előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonható, amellyel kapcsolatban a Résztvevők semmilyen igénnyel nem élhetnek.

Ki vehet részt a játékban? Az az Optimum Szemészetre látogató személyek.

Sorsolás menete: Minden tárgyhónapot követő első munkanapon kisorsolásra kerül két darab kisebb ajándék, melyeket húzással sorsolunk ki. A promóciós időszak lezárultát követően, 2021. január 5-én, kisorsolásra kerül a három fődíj, szintén húzással, az Optimum Szemészeten.

Havi nyeremények és fődíj: Októbertől-decemberig minden tárgyhónapot követő első munkanapon kisorsolásra kerül egy darab 12 szeletes torta és egy könyv. 2021. január 5-én sorsolásra kerül a három fődíj: egy kétszemélyes belföldi wellness hétvége, egy darab kétszemélyre szóló vacsora, valamint egy doboz pezsgő.

A nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át.

A játék szervezője: Premed Pharma Kft. (Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 18.; cégjegyzék szám: 01-09-260503).

A játék lebonyolítása

A promóciós játék az Optimum Szemészet 1124 Budapest, Fodor utca 77. szám alatt kerül megszervezésre.  A promóciós játékban kizárólag a promóciós játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, és egyúttal elfogadják a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt, különösen a következőket:

  • A promóciós játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói, továbbá azon személyek sem, akik a promóciós játék megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek.
  • A promóciós játékban való részvétellel minden játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el ezen szabályokat.
  • Részvétel feltételei: A promóciós játékban az vehet részt és az jogosult a nyereményre, aki a marketing hírlevélre, valamennyi szükséges adata megadásával feliratkozott.

Nyeremény

A nyertes kisorsolására minden tárgyhónapot követő első munkanapon kerül sor, az adott hónap utolsó napjáig leadott szelvényekből, valamint a fődíjak tekintetében 2021. január 5-én történik az Optimum Szemészet 1124 Budapest, Fodor utca 77. szám alatt, a teljes promóciós időszak alatt leadott szelvényekből.

A havi nyeremények esetén az a Résztvevő tekinthető a játék nyertesének, akinek a szelvénye legelőször kihúzásra kerül a gyűjtőládából, a fődíjak esetén pedig sorrendben az első három kihúzott személy a nyertes, a következők szerint: az első kihúzott az „egy kétszemélyes belföldi wellness hétvége”, a második kihúzott az „egy kétszemélyre szóló vacsora”, a harmadik az „egy doboz pezsgő” nyereményre jogosult.

A nyeremény az Optimum Szemészeten vehető át. A nyeremény nem átruházható.

A Szervező a játék lezárását követő 5 (öt) munkanapon belül elektronikus üzenet formájában vagy telefonon értesíti a nyertes Résztvevőt és tájékoztatja a nyereményről és annak átvételi lehetőségéről.

A nyertes Résztvevő a nyereményét a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen veheti át. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a Szervező által kért adatok 5 (öt) munkanapon történő megadása. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Résztvevőt terhelik. A nyereményeket a nyertes Résztvevő, az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles átvenni, ezt követően a nyereményre nem jogosult.

Személyes adatok kezelése

A promóciós játék során a Szervező, mint adatkezelő jár el az alábbi célok tekintetében.

Promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés: A nyereményszelvényeken megadott személyes adatokat a Szervező abból a célból kezeli, hogy a promóciós játékokon a nyerteseket ki tudja sorsolni. A Résztvevők adatait a Szervező a promóciós játék végső, a főnyereményre vonatkozó sikeres sorsolást követően, 15 (tizenöt) napon belül visszavonhatatlanul törlni. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő hozzájárulása.

A nyeremény átadásával és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés: A Szervező a mindenkori adó jogszabályok által megkövetelt személyazonosító, és a nyereménnyel kapcsolatos egyéb adatokat kezeli abból a célból, hogy a bevallási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A Szervező a személyes adatokat a mindenkori adó jogszabályok által megkövetelt ideig őrzi. Az adatkezelés jogalapja, az adó jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése.

Marketing adatbázisba való felvétel: A résztvevő nyeremény szelvényen megadott nevét, és e-mail címét a Szervező egy marketing adatbázisba rögzíti, és a feliratkozókat szegmentálja (kategorizálja), abból a célból, hogy a részükre célzott marketing üzeneteket küldjön (akciókról, nyereményjátékokról, aktuális szemészeti ajánlatairól, és az Adatkezelővel kapcsolatos egyéb hírekről). A személyes adatokat a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a Résztvevő bármikor jogosult visszavonni, amelyet a hírlevélben elhelyezett „leiratkozás” gombra kattintva tud megtenni. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő hozzájárulása.

Nyeremény átadásáról készült kép- és hangfelvételek felhasználása: A nyertes Résztvevőről készített kép- és hangfelvételeket, az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig a Szervező jogosult a marketing kommunikációjában felhasználni, különösen azt a weboldalán és a közösségi oldalain közzétenni. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő hozzájárulása

A Résztvevő információs önrendelkezési jogaira és azok gyakorlására, valamint a Szervezőre, mint adatkezelőre vonatkozó további információt a https://optimuminfo.hu/optimum-adatkezelesi-tajekoztato/ oldal tartalmaz.

A Játékszabályzat a játékban résztvevő Optimum Szemészeten és a www.optimuminfo.hu oldalon kerül közzétételre.

Jelentkezzen, mindössze egy perc!

Jelentkezem Videókonzultáció

Elérhetőségek